Nowe prawo budowlane oraz definicji

art

Nowe prawo budowlane - oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały także regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo terenowych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dawny to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części ze względu na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.